ចាប់ផ្តើម ពាក្យគន្លឹះ កាត់រុក្ខជាតិ

ពាក្យគន្លឹះ: ដើមឈើ