ចាប់ផ្តើម ពាក្យគន្លឹះ កន្ត្រៃកាត់ក្រចកការពារហានិភ័យ

ពាក្យគន្លឹះ: ឧបករណ៍តុបតែងការពារ