ថ្ងៃអង្គារទី 10 ធ្នូ 2019
ចាប់ផ្តើម ឱសថស្ថាន ការមានអារម្មណ៍រីករាយ

ការមានអារម្មណ៍រីករាយ

ការមានអារម្មណ៍រីករាយ

ពួកគេអាចក្លាយជាចំណុចខ្ពស់បំផុតនៃថ្ងៃទទួលបានជោគជ័យឬគ្រាន់តែផ្តល់ឱ្យយើងនូវពេលពិសេសតិចតួចនៅក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់យើង: រែ។ មនុស្សគ្រប់គ្នាភ្ជាប់អ្វីផ្សេងជាមួយវា។ ឧទាហរណ៏, មួយកែវស្រា, របារសូកូឡាឬកាហ្វេមួយ។