ក្រុមហ៊ុនកាហ្វេ

បង្កើត espresso

អ្នកផលិត espresso - សម្រាប់ការរីករាយកាហ្វេល្អបំផុតគ្រប់ពេលវេលានៃថ្ងៃប្រសិនបើថ្ងៃចាប់ផ្តើមជាមួយនឹងការជ្រើសរើសយកក្រអូបដូចជាកាហ្វេបន្ទាប់មកអ្នកចង់ ...