ថ្ងៃសុក្រ, កក្កដា 19, 2019
ក្រុមហ៊ុនកាហ្វេ

បង្កើត espresso

Espressokocher - ដើម្បីទទួលបានកាហ្វេល្អបំផុតគ្រប់ពេលប្រសិនបើអ្នកចាប់ផ្តើមថ្ងៃជាមួយគ្រឿងផ្សំក្រអូបដូចជាកាហ្វេបន្ទាប់មកអ្នកចង់ ...